EnglishGermanHungarian

Adatkezelési tájékoztató

A www.mezeskalacs.bolt.hu domain címen elérhető weboldalon mézeskalács ajándékok és egyéb ajándéktárgyak valamint kézműves termékek találhatóak. Ez az Adatkezelési Tájékoztató a mezeskalacs.bolt.hu weboldal és hozzá tartozó ügyfélkezelő rendszer, továbbiakban a Weboldal működésének adatkezelési szabályzatára korlátozódik. A mezeskalacs.bolt.hu weboldal saját GDPR szabályzattal rendelkezik.

A Weboldalon keresztül a látogató közvetlenül a termék előállítójával veheti fel a kapcsolatot további információ kérése, termék megrendelése céljából. A látogató a Weboldalon keresztül az itt hirdetett ajándéktermékekkel kapcsolatban véleményét is megjelenítheti. A látogató a Weboldalon keresztül a termékek előállítójával meghatározott, azonosításra alkalmas személyes adatai megadásával léphet kapcsolatba, illetve rendelhet terméket, vagy írhat véleményt. A Weboldal tulajdonosa ezért ezúton tájékoztatja a Weboldal látogatóit, a termékek megrendelőit a Weboldallal kapcsolatos adatkezelésről.

Jelen tájékoztató az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletére – Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) –, a Rendelet angol nyelvű, rövidített elnevezése szerint (GDPR) hivatkozik.

Az Adatkezelő

Az Adatkezelő adatai:

 • Név: Takácsné Braun Cecilia
 • Cím: 9012 Győr-Ménfőcsanak, Hegymester utca 44.
 • Adószám: 51372523-1-28
 • Telefonszám: +36 20 9848626
 • E-mail cím: cilimezeskalacsai@gmail.com

a továbbiakban: Adatkezelő.

Az adatkezelés célja, köre, időtartama, alapelvei

Az Adatkezelő a Weboldal látogatóival kapcsolatban alapvetően olyan személyes adatokat kezel, amelyek szükségesek a termékkínálatról, akciókról szóló személyre szabott tájékoztatáshoz, továbbá a weboldalon keresztül bonyolított adásvételi szerződések létrejöttéhez, teljesítéséhez.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok a következő kategóriákba tartoznak:

 • személyazonosító adatok: név, cím/szállítási cím
 • kapcsolattartási adatok: e-mail cím, telefonszám
 • fizetési/számlázási adatok: bankszámlaszám, adószám
 • kommunikációs adatok: e-mailek tartalma.

A Weboldal működéséből kifolyóan a személyre szabott tájékoztatáshoz a Weboldalon történő ajánlatkérés szükséges, amelynek során a Weboldal látogatója nevét és e-mail címét, mint személyes adatokat adja meg. A Weboldalon keresztül történő rendeléshez ezeken felül egyéb személyes adatok (telefonszám, szállítási cím, …) megadása is szükséges.

Az Adatkezelő felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy ún. cookie-kat (sütiket) használ a Weboldalra látogatók böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor egy weboldalt felkeres. Amikor ismét felkeresi az adott Weboldalt, a cookie-nak köszönhetően a Weboldal képes felismerni a látogató böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. A weboldal látogatója be- illetve visszaállíthatja böngészője beállításait olyan módon, hogy az tiltsa le az összes cookie-t, vagy, hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások azonban lehet, hogy nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. A Weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k működnek, amelyek működésével kapcsolatos részletes tájékoztatás a Google adatvédelmi irányelvei alatt érhető el (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu).

A személyes adatok megadása az Adatkezelő részére önkéntes, de meghatározott adatok megadása hiányában, vagy az adatok pontatlansága esetén lehetséges, hogy az Adatkezelő nem lesz képes kapcsolattartásra vagy szerződés létrehozására, illetve teljesítésére. Ezért szükséges, hogy az Adatkezelő által kért adatokat az érintettek pontosan és hiánytalanul adják meg.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok a Weboldalon ajánlatot kérő természetes személy látogatóktól, termékek megrendelőitől, valamint a látogató vagy megrendelő szervezetek kapcsolattartóitól származhatnak. A szervezet nevében történő ajánlatkérés vagy rendelés esetén a személyes adat megadásával a szervezet szavatol azért, hogy a megadott kapcsolattartó személy személyes adatai rendelkezésre bocsátásához megfelelő jogalappal rendelkezik, a kapcsolattartó személyt tájékoztatta adatának megadásáról és a jelen tájékoztató tartalmáról, valamint naprakészen tartja a megadott kapcsolattartói adatokat.

A személyes adatokat az Adatkezelő, valamint az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtó, az Adatkezelő által meghatározott célból és tartalommal adatfeldolgozást végző személy kezeli, de csupán addig, ameddig arra a kapcsolatfelvétel és/vagy a szerződéskötés, a szerződéses kötelezettségek teljesítése, a szerződésből eredő igényérvényesítés, illetve a jogszabályi kötelezettség teljesítése, vagy esetlegesen egyéb adatkezelési cél eléréséhez szükség van.

A személyes adatok az Adatkezelő nyilvántartásaiból törlésre kerülnek, ha azokra a fenti célokból adott esetben már nincs szükség.

Az Adatkezelő felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy az érintett hozzájárulása alapján kezelt adatok esetében a hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható, ebben az esetben az adatok ugyancsak törlésre kerülnek az Adatkezelő nyilvántartásaiból. A hozzájárulás visszavonásáról az érintett a cilimezeskalacsai@gmail.com címre küldött levéllel tájékoztathatja az Adatkezelőt.

Az Adatkezelő az adatkezelést a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg, valamint elszámoltathatóság, mint alapelveknek megfelelően végzi.

Az adatkezelés jogalapjai

A jelen bekezdésben az Adatkezelő meghatározza azon jogalapokat, amelyek alapján az érintett természetes személyek adatait kezeli.

Hozzájárulás: az Adatkezelő minden esetben kifejezett hozzájárulást kér olyan kapcsolattartási adatok kezeléséhez (elsősorban név, e-mail cím), amelyek marketing célú tájékoztatásokkal (egyénre szabott tájékoztatással, hírlevelekkel, reklámokkal, promóciókkal) kapcsolatos kommunikációjához szükségesek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pont).

Szerződés: a weboldalon keresztül ajánlatkérők, terméket, szolgáltatást megrendelők személyes adatainak kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a megrendelő, mint érintett személy az egyik fél, vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b)).

Jogos érdek: a weboldalon keresztül történő megrendelésekkel kapcsolatban ezen felül egyes további kapcsolattartási adatok kezelése az Adatkezelő azon jogos érdekén alapul, hogy az elősegítse a szerződő fél és az Adatkezelő közötti folyamatos kapcsolattartást a szerződés teljesítésének előmozdítása és figyelemmel kísérése érdekében (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pont)).

Jogi kötelezettség teljesítése: egyes személyes adatok kezelése (elsősorban adózási, számviteli) jogszabályi kötelezettségek miatt kötelező, továbbá az Adatkezelőhöz érkezett esetleges hatósági, bírósági megkeresés is kötelezővé tehet az Adatkezelő számára adatkezelést (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) és (e) pont).

Adatfeldolgozó

 • Név: Takácsné Braun Cecilia
 • Székhely: 9012 Győr-Ménfőcsanak Hegymester utca 44.
 • Adószám: 51372523-1-28
 • Telefonszám: +36 20 9848626
 • E-mail cím: cilimezeskalacsai@gmail.com

IT szolgáltatók:

 • Cégnév: C-Host Kft.
 • Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és adatmegőrzési helyei a székhelyén, illetve az adatfeldolgozónál találhatók.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, vagy az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az Adatkezelő az általa működtetett adatkezelési rendszereket folyamatosan figyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen.

Adatkezeléshez kapcsolódóan az érintetteket megillető jogok

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy mindazon természetes személyt, akinek személyes adatát adatkezelő kezeli, mint érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban megilletik a következő jogok:

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (GDPR 13. cikk).

Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz illetve meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon (GDPR 15. cikk).

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését (GDPR 16. cikk).

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a személyes adat gyűjtésére már nincs szükség, illetve a törlésre a GDPR 17. cikk (1) bekezdés b)-f) pontjai szerint meghatározott bármely egyéb ok fennáll (GDPR 17. cikk).

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést különösen ha az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra az adatkezeléshez, vagy az adatkezelés jogellenes, illetve  ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdés a)-d) pontjai szerint meghatározott bármely egyéb feltétel teljesül (GDPR 18. cikk).

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről is (GDPR 19. cikk).

Az adathordozhatósághoz való jog

A GDPR 20. cikk szerint meghatározott feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (GDPR 20. cikk).

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen (GDPR 21. cikk).

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené (GDPR 22. cikk).

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről (GDPR 34. cikk).

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit (GDPR 77. cikk).

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről (GDPR 78. cikk).

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait (GDPR 79. cikk).

A felügyeleti hatóság

A felügyeleti hatóság, amelyhez a személyes adatok megsértése esetén jogorvoslati lehetőséggel, panasszal lehet fordulni:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Telefonszám: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: http://www.naih.hu

Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos kérdések, észrevételek, kérelmek bejelentése az Adatkezelő részére

Az Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem került sor. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdések, észrevételek, kérelmek közvetlenül a cilimezeskalacsai@gmail.com e-mail címre küldhetők meg.

Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató hatálya

A jelen tájékoztató 2022. február 25-én került lezárásra. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen tájékoztatást módosítsa, jogszabályi változás esetén a jogszabályi kötelezettségnek megfelelően kiegészítse vagy pontosítsa, az esetleges változásokról pedig jelen oldalon keresztül mindenkor megfelelően értesíti az adatkezeléssel érintetteket.

Győr, 2022. február 25.
Takácsné Braun Cecilia
Adatkezelő